1-2 dagen levertijd | Gratis verzending vanaf €20,- | Kies 2 staaltjes | Gratis retourneren
20% korting* op ALLES bij aankoop vanaf € 39 & kies tot 2 gratis cadeaus (€ 60 = 1 cadeau & € 110 = 2 cadeaus)*

Privacy Statement

1. Overzicht

Deze privacyverklaring informeert je over de aard en omvang van de verwerking van zogenoemde persoonsgegevens door Douglas Cosmetics Belgium B.V. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect aan jou zijn of kunnen worden gekoppeld. De verwerking van persoonsgegevens door Douglas Cosmetics Belgium B.V. kan in principe in twee categorieën worden verdeeld:

In het kader van de afwikkeling van de overeenkomst worden alle gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst met Douglas Cosmetics Belgium B.V. Indien ook externe dienstverleners, zoals logistieke bedrijven, kredietbureaus of betaaldiensten bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, worden daarvoor noodzakelijke gegevens aan deze dienstverleners doorgegeven.

• De van jou in het kader van de afwikkeling van de overeenkomst verzamelde gegevens gebruiken wij niet alleen voor de afwikkeling van de overeenkomst, maar ook om je van tijd tot tijd te informeren over nieuwe aanbiedingen en acties.  
• Door het gebruiken van de website/applicatie van Douglas Cosmetics Belgium B.V. worden er verschillende gegevens uitgewisseld tussen jouw eindapparaat en onze server. Deze kunnen ook betrekking hebben op persoonsgegevens. De gegevens die op deze wijze worden verzameld worden o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om reclame weer te geven in de browser van je eindapparaat.

Onze website en onze diensten zijn niet gericht op kinderen jonger dan 13 jaar. Volgens de bepalingen van de AVG heb je meerdere rechten die je tegenover ons kunt uitoefenen. Daartoe behoort onder andere het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking, met name gegevensverwerking voor reclamedoeleinden. De mogelijkheid om bezwaar te maken kan schriftelijk worden aangegeven. Als je vragen hebt over onze privacyverklaring, dan kun je te allen tijde contact opnemen met onze functionaris(sen) voor gegevensbescherming. De contactgegevens vind je hieronder.

2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op de gegevensverwerking door Douglas Cosmetics Belgium B.V., Turnhoutsebaan 5 bus 205, 2110 Wijnegem, België (“verwerkingsverantwoordelijke “), en op de volgende websites of applicaties: www.douglas.be, Douglas-applicaties voor tablet en smartphone in de Google Play Store en de Apple App Store. Onze contactpersoon met betrekking tot gegevensbescherming kunt u bereiken op bovenstaand adres, ter attentie van de afdeling Gegevensbescherming, of via privacy@douglas.be.

3. Doeleinden van de gegevensverwerking, rechtsgronden en gerechtvaardigde belangen van Douglas Cosmetics Belgium B.V. of een derde, alsmede categorieën van ontvangers

3.1 Bezoek van onze website/applicatie

 Wanneer je onze website/applicatie bezoekt, zendt de browser die op je eindapparaat wordt gebruikt automatisch informatie naar de server van onze website/applicatie en wordt deze informatie tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Daar hebben wij geen invloed op. De volgende informatie wordt, zonder dat je daarop invloed kunt uitoefenen, verzameld en opgeslagen tot ze automatisch wordt gewist:  

• IP-adres van het toegang vragende apparaat dat geschikt is voor internet;  
• datum en tijdstip van toegang;  
• naam en URL van het opgevraagde bestand;  
• website/applicatie van waaruit de toegang plaatsvond (referrer URL);  
• de door jou gebruikte browser, eventueel het besturingssysteem van jouw voor internet geschikte computer alsook de naam van je internetprovider. 

De rechtsgrond voor de verwerking van het IP-adres is artikel 6, eerste lid onder f AVG. Ons gerechtvaardigd belang blijkt uit de hierna genoemde doeleinden van de verzameling van gegevens. Wij willen je er nog op wijzen dat wij jouw identiteit uit de verzamelde gegevens niet direct kunnen afleiden en dat wij dat ook niet zullen doen. Het IP-adres van jouw eindapparaat en de andere hierboven vermelde gegevens worden door ons enkel gebruikt voor de volgende doeleinden:  

• de totstandkoming van een probleemloze verbinding waarborgen;  
• een comfortabel gebruik van onze website/applicatie waarborgen;  
• het analyseren van de veiligheid en stabiliteit van het systeem.

De gegevens worden gedurende 7 dagen opgeslagen en daarna wordt het IP-adres automatisch gewist. Deze informatie wordt door ons om veiligheidsredenen, maar wel zonder je IP-adres, in logbestanden langer opgeslagen en na 31 dagen verwijderd. De gegevens in de logbestanden worden apart van je andere gegevens opgeslagen.

Bovendien gebruiken wij Akamai (Akamai Technologies GmbH, Parkring 20 - 22, D-85748 Garching) voor de levering van pagina's en voor de bescherming van onze webservers door een “web application firewall“. Meer hierover vind je in de informatie over gegevensbescherming.

Verder gebruiken wij voor onze website/applicatie zogenaamde cookies, tracking tools, targeting methodes en social media plug-ins. Om welke procedures het hier precies gaat en hoe je gegevens voor dit doel worden gebruikt, wordt hierna in punt 3.4 nader toegelicht.

Voor zover je in je browser, besturingssysteem of in andere instellingen van je eindapparaat hebt ingestemd met de zogeheten geolokalisatie, zullen wij deze functie gebruiken om je individuele diensten met betrekking tot je huidige locatie te kunnen aanbieden (bijvoorbeeld de locatie van het dichtstbijzijnde filiaal). Dit gebeurt in het kader van het zoeken naar filialen van packstations en postkantoren, alsook het zoeken naar filialen van een van onze stores aan de hand van je GPS-gegevens. De opgehaalde GPS-gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de desbetreffende diensten. Je kunt deze toegang tot de GPS-gegevens met de instellingen van je toestel te allen tijde uitschakelen. Het is dan echter niet meer mogelijk om automatisch een filiaal/postkantoor/packingstation in je buurt te lokaliseren en op te zoeken. Het is echter nog steeds mogelijk te zoeken door een postcode of een plaats in te voeren. De op deze manier verwerkte locatiegegevens zullen wij uitsluitend voor deze functie verwerken. Na het gebruik worden je gegevens gewist.

3.2 Sluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst
3.2.1 Gegevensverwerking bij het sluiten van een overeenkomst

Zakelijke doelstellingen van Douglas Cosmetics Belgium B.V. zijn de verkoop op afstand van goederen en diensten, de detailhandel in het kader van door overheidsinstanties verleende vergunningen en de serieproductie van de aangeboden goederen. In dit kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor het sluiten, uitvoeren of beëindigen van een overeenkomst. Daartoe behoren:

• voornaam, achternaam, titel, aanhef
• factuur- en afleveradres, eventueel aanvullende adresgegevens
• packstation en DHL-klantnummer
• e-mailadres
• factuur- en betaalgegevens
• bedrijfsnaam en btw-nummer
• geboortedatum (indien nodig)
• telefoonnummer (indien nodig)

De rechtsgrond hiervoor is artikel 6 lid 1 sub b) AVG. Dit houdt in dat je ons de gegevens verstrekt op basis van de bestaande contractuele relatie met jou. Voor het verwerken van je e-mailadres zijn wij uit hoofde van een bepaling in het Burgerlijk Wetboek verplicht een elektronische bestelbevestiging te versturen in de vorm van een verzendbevestiging (artikel 6 lid 1 sub c) AVG). Voor zover wij jouw contactgegevens niet gebruiken voor reclamedoeleinden (zie hieronder 3.3) slaan wij de voor de afwikkeling van de overeenkomst verzamelde gegevens op tot het verstrijken van de wettelijke of eventueel contractuele vrijwarings- en garantierechten. Na afloop van deze termijn bewaren wij de conform handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens van de contractuele relatie gedurende de daarvoor wettelijk verplichte periodes. Gedurende deze periode (meestal 7 jaar vanaf de totstandkoming of beëindiging van de overeenkomst) worden de gegevens alleen opnieuw verwerkt voor controles door de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD). Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze dienst door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die terug te vinden zijn in punt 9. Voorts is het voor de afwikkeling van de koopovereenkomst noodzakelijk om de volgende gegevens te verwerken:

Met de afwikkeling van de creditcardbetalingen, debetkaartbetalingen (Bancontact) en betalingen via Paypal is het bedrijf WorldPay from Fidelity Information Services Operations GmbH (FIS), Solmsstr. 18, 60486 Frankfurt am Main, Duitsland, belast. Alle betalingsgegevens worden rechtstreeks in het systeem van WorldPay FIS in Duitsland ingevoerd en kunnen door ons niet worden gelezen of opgeslagen.

Vanuit WorldPay wordt er een creditcardautorisatie uitgevoerd als er gekozen wordt voor het betaalmiddel creditcard. Het kaartautorisatieproces van de creditcard duurt slechts enkele seconden. De kaarthouder presenteert zijn/haar creditcard in een gateway voor e-commerce websites, via mobiele of app betalingen. Douglas stuurt een verzoek voor een betalingsautorisatie naar WorldPay. WorldPay geeft de transacties door aan de betreffende kaartvereniging en bereikt uiteindelijk de uitgevende bank (inclusief parameters zoals CVV, AVS-validatie en vervaldatum). De uitgevende bank keurt de transactie goed of af.  

Informatie over je afleveradres geven wij door aan een door ons ingeschakeld logistiek bedrijf voor de afwikkeling van de koopovereenkomst.

Om ervoor te zorgen dat de goederen worden geleverd in overeenstemming met jouw wensen, gebruiken wij je e-mailadres om voorafgaand aan de levering contact met je op te nemen met betrekking tot het tijdstip van levering.

Als de goederen niet door Douglas maar door een partner van Douglas verzonden worden (te herkennen aan de tekst “verzonden door Douglas-partner” op de productpagina en in je winkelmandje), dan geven wij de benodigde bestelgegevens en je afleveradres door aan de partner. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, eerste lid onder b AVG.

3.2.2 Identiteit, kredietwaardigheid en overdracht aan kredietbureaus

Voor zover nodig verifiëren wij jouw identiteit aan de hand van informatie van dienstverleners. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, eerste lid onder f AVG. Met als doel de bescherming van je identiteit en het voorkomen van fraudepogingen en oninbare betalingen ten nadele van ons. De omstandigheid en het resultaat van ons onderzoek worden voor de duur van de contractuele relatie toegevoegd aan je klantaccount of je gastaccount.

In de loop van het bestelproces controleren wij ook je kredietwaardigheid bij gebruik van daartoe aangewezen betaalwijzen. Voor dit doel geven wij de volgende gegevenstypen door aan zogenoemde kredietbureaus die met ons samenwerken: naam, adres en geboortedatum.

Indien je deze betaalmethoden als je voorkeursbetaalmethoden in je klantaccount wilt opslaan en je wilt eenmalig toestemming geven dat elke besteltransactie wordt gecontroleerd, dan is de rechtsgrond hiervoor de door jou hieronder gegeven verklaring van toestemming in de zin van artikel 6, eerste lid onder a AVG:

Hiermee geef ik toestemming dat Douglas Cosmetics Belgium B.V. mijn kredietwaardigheid controleert. Het is mij bekend dat de controle aan het begin van het desbetreffende bestelproces wordt uitgevoerd en dat ik mijn toestemming te allen tijde kan intrekken.

Je kunt je toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een verklaring te sturen naar het onder “Contact“ vermelde adres. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de persoonsgegevens die tot de intrekking zijn verwerkt onverlet.

De gegevens die je in het kader van een bestelling verstrekt, kunnen worden gebruikt om na te gaan of er sprake is van een atypische besteltransactie (bv. gelijktijdige bestelling van een groot aantal goederen op hetzelfde adres met gebruikmaking van verschillende klantaccounts). In beginsel hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het uitvoeren van een dergelijke controle. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6, eerste lid onder f AVG.

Als aan de overige wettelijke vereisten is voldaan, sturen wij gegevens met betrekking tot betalingsachterstanden of eventuele wanbetalingen ook door naar de met ons samenwerkende kredietbeoordelaars. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, eerste lid onder f AVG. Het hiervoor gerechtvaardigde belang vloeit voort uit het belang dat wij en derden hebben bij het beperken van contractuele risico's bij toekomstige overeenkomsten.

3.3 Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

De volgende passages hebben betrekking op de verwerking van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden. Conform de AVG is een dergelijke gegevensverwerking in beginsel mogelijk op grond van artikel 6, eerste lid onder f AVG als er sprake is van een gerechtvaardigd belang. De duur van de gegevensopslag voor reclamedoeleinden is niet gebaseerd op strikte regels en is afhankelijk van de vraag of de opslag voor deze doeleinden wel noodzakelijk is. Hoe er in geval van bezwaar wordt gehandeld, vind je in punt 3.3.3. 

3.3.1 Reclamedoeleinden van Douglas Cosmetics Belgium B.V. en van derden

Indien je met ons een overeenkomst hebt gesloten, maak je deel uit van ons klantenbestand. In dit geval zullen wij jouw correspondentiegegevens zonder je specifieke toestemming verwerken om je via deze weg informatie toe te sturen over nieuwe producten en diensten. Wij verwerken je e-mailadres om je zonder je uitdrukkelijke toestemming informatie te sturen over onze eigen, soortgelijke producten. Je kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze dienst bij het betalen van je bestelling of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens die terug te vinden zijn in punt 2.

3.3.2 Gepersonaliseerde reclame

Om ervoor te zorgen dat je alleen reclame ontvangt die voor jou waarschijnlijk van belang is, wordt je klantprofiel aangevuld met meer informatie en gecatalogiseerd. Daartoe wordt zowel statistische informatie gebruikt als informatie over jou persoonlijk (bijvoorbeeld basisgegevens van je beautyprofiel in “Mijn Douglas“). Het doel is om je reclame toe te zenden die uitsluitend is afgestemd op jouw werkelijke of waarschijnlijke behoeften en om je niet lastig te vallen met nutteloze reclame. Je adres- en bestelgegevens worden door ons verwerkt voor onze eigen marketingdoeleinden.

3.3.3 Recht van bezwaar

Je kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van gegevens voor bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met werking voor de toekomst.

Daartoe volstaat een e-mail of brief naar de in punt 2 vermelde contactgegevens.  

Voor zover je bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere promotionele gegevensverwerking. Wij wijzen je erop dat het in uitzonderingsgevallen kan voorkomen dat reclamemateriaal toch wordt verzonden nadat je bezwaar is ontvangen. Dit is technisch gezien het gevolg van de benodigde doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat wij geen gehoor geven aan je bezwaar. Hierbij alvast hartelijk dank voor je begrip.  

3.3.4 Nieuwsbrieven

Op onze website bieden wij je de mogelijkheid om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan via het invulveld onderaan onze website (footer). Nadat je je e-mailadres hebt ingevoerd in het invulveld word je e-mailadres aan onze mailinglijst toegevoegd.

Daarnaast kun je tijdens het aanmaken van een account of in je eigen Mijn Douglas-omgeving aangeven of je nieuwsbrieven wil ontvangen. De verwerking van je contactgegevens vindt alleen plaats na je toestemming (artikel 6, eerste lid onder a AVG).

Door aanmelding geeft je Douglas toestemming om de in je klantaccount opgeslagen informatie (stamgegevens, aankoopgegevens) alsmede gebruiksgegevens (gebruik van onlinediensten van Douglas) te verzamelen, te gebruiken voor eigen markt- en opinieonderzoek en jou op basis daarvan gepersonaliseerde reclame en aanbiedingen toe te sturen, uitsluitend over producten en diensten uit de beauty-, kleding-, voedings- en lifestylebranche, te weten:

• per e-mail; 
• op de Douglas Websites; 
• via de Douglas-app; 
• per post en wanneer je op welke wijze dan ook contact opneemt met Douglas (bijvoorbeeld wanneer je een Douglas store bezoekt of de klantenservice van Douglas belt). 

Indien je in het bezit bent van een Douglas Beauty Card, dan zullen wij de op jouw kaart opgeslagen gegevens ook voor deze doeleinden gebruiken. Je leest hier meer over in dit privacybeleid. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld hier of via de “unsubscribe“- link die in elke e-mail staat. Je intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van jouw gegevens voor het desbetreffende doel op basis van je toestemming tot aan de intrekking. Alleen als je ons deze toestemming(en) door middel van een aparte verklaring hebt gegeven, sturen wij je ook per e-mail op je persoonlijke interesses afgestemde informatie en aanbiedingen uit het Douglas assortiment (reclame).

3.3.5 Pushmelding in de applicatie

In onze applicatie kun je meldingen over actuele campagnes activeren. Om dit te doen, moet je het schuifje op groen zetten (iOS) of “uitschakelen” (Android) dat Douglas je meldingen mag sturen wanneer je de applicatie downloadt. Of doe dit via de instellingen van de applicatie. Deze kennisgevingen worden uitsluitend verzonden op basis van jouw toestemming (artikel 6, eerste lid onder a AVG).

3.4 Cookies en vergelijkbare technologieën
3.4.1 Informatie en instellingen

Wij gebruiken cookies en andere technologieën om de functies van onze websites aan te bieden, om sociale media te integreren, om inhoud en advertenties te personaliseren en om het verkeer naar onze websites te analyseren. Je kunt hierover meer informatie vinden in de Cookies door op de ‘i’ te klikken.

Klik op "Cookies" onderaan de webpagina om toestemming te geven of in te trekken of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van je gegevens. Als je ons hier je toestemming hebt gegeven, kun je die te allen tijde intrekken. De intrekking van de toestemming heeft geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking die tot het moment van de intrekking op grond van toestemming heeft plaatsgevonden.

3.4.2 Algemene informatie

Cookies zijn kleine bestanden die automatisch door je browser worden aangemaakt en op je eindapparaat (laptop, tablet, smartphone, enz.) worden opgeslagen wanneer je onze website bezoekt. Cookies brengen geen schade toe aan je eindapparaat en bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of andere malware. In de cookie wordt informatie opgeslagen die verband houdt met het specifieke eindapparaat dat wordt gebruikt. Dit betekent echter niet dat wij jou daarmee direct kunnen identificeren. Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor jou aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat je al eerder afzonderlijke pagina's van onze website hebt bezocht of dat je al bent ingelogd op je klantenaccount. Deze worden automatisch verwijderd nadat je onze website hebt verlaten. Daarnaast maken wij voor de gebruiksvriendelijkheid gebruik van tijdelijke cookies die voor een bepaalde tijd op je eindapparaat worden opgeslagen. Als je onze website opnieuw bezoekt om van onze diensten gebruik te maken, wordt automatisch herkend dat je al eerder bij ons bent geweest en welke gegevens je hebt ingevoerd en welke instellingen je hebt gebruikt, zodat je deze acties niet opnieuw hoeft uit te voeren.

Als je bij Douglas Cosmetics Belgium B.V. een klantenaccount hebt en ingelogd bent of de functie "ingelogd blijven" activeert, wordt de in cookies opgeslagen informatie aan jouw klantenaccount toegevoegd.

Wij gebruiken ook cookies om het gebruik van onze website statistisch bij te houden en te evalueren om ons aanbod voor je te optimaliseren en om informatie te tonen die speciaal op jouw behoeften is afgestemd. Wanneer je terugkeert naar onze site stellen deze cookies ons in staat om automatisch te herkennen dat je al bij ons bent geweest. Deze cookies worden na een bepaalde tijd automatisch verwijderd.

De bewaartermijn van cookies hangt af van hun gebruiksdoel en is niet voor alle cookies gelijk. Daarnaast maken sommige van de in deze website geïntegreerde diensten met jouw toestemming gebruik van zogenaamde pixel tags (ook wel webbakens genoemd): dit zijn kleine, meestal onzichtbare afbeeldingen die in websites en andere diensten worden geïntegreerd om statistische analyses uit te voeren, meestal voor marketingdoeleinden.

3.4.3 Affiliate marketing

Op onze website gebruiken we de conversietracking van het affiliate platform AWIN. Awin is een netwerk van advertentiepartners die potentiële klanten naar onze website trekken. Dit doen ze met behulp van banners die op externe websites worden geplaatst. Met behulp van de door Awin ter beschikking gestelde factureringstools kunnen wij en Awin registreren of deze geïnteresseerden ook klant worden, om vervolgens een overeengekomen resultaatvergoeding aan de betreffende advertentiepartner te kunnen betalen. 

Als je niet wilt deelnemen aan de tracking, kun je dit uitschakelen via de onderstaande genoemde opt-out optie.

CookieAdres van de aanbiederOpt-out van aanbiederBewaartermijn
AwinAwin AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn  www.awin.com/de/rechtliches/cookieoptout Tot 12 maanden

Met ‘bewaartermijn’ doelen we op de looptijd van de Cookies. Deze kunnen namelijk verwijderd worden zodra een browser wordt afgesloten, maar het kan ook zijn dat deze Cookies blijven staan. Deze cookies komen in dit geval te vervallen na 12 maanden.

3.5. Klantaccount - 'Mijn Douglas'

Douglas is een internationaal bedrijf met winkels en webshops in verschillende landen. Douglas Cosmetics Belgium B.V. is evenals alle andere lokale entiteiten (waaronder de Nederlandse entiteit Parfumerie Douglas Nederland B.V.) onderdeel van de overkoepelende organisatie Douglas GmbH, gevestigd in Duitsland. Omdat de Belgische en de Nederlandse entiteit nauw samenwerken kunnen de klantgegevens binnen deze twee entiteiten uitgewisseld worden. Deze gegevensverwerking stelt de Belgische Beauty Card-houder in staat om zowel online als in fysieke winkels te profiteren van alle voordelen van het Beauty Card-programma, waaronder het sparen en inwisselen van Beauty Points. 

Om Beauty Points te kunnen sparen en inwisselen moeten klanten wel eerst geregisterd zijn bij ''Mijn Douglas''. De registratie hiervan is gratis en opent de deur naar je persoonlijke omgeving met talrijke andere 'Mijn Douglas'-voordelen. Om het winkelen voor jou zo comfortabel mogelijk te maken, bieden wij je aan om je persoonsgegevens permanent op te slaan in een met een wachtwoord beschermd klantaccount. De registratie van het klantaccount geschiedt op vrijwillige basis en is gebaseerd op je toestemming in de zin van artikel 6, eerste lid onder a AVG. Na het opzetten van een klantaccount hoeft je je gegevens niet telkens opnieuw in te voeren. Je kunt je persoonsgegevens die zijn opgeslagen in je klantaccount ook te allen tijde bekijken en wijzigen.

Voor het aanmaken van een klantaccount moet je naast de bij de bestelling opgevraagde gegevens ook een zelfgekozen wachtwoord invoeren. Dat wordt samen met je e-mailadres gebruikt om toegang te krijgen tot je klantenaccount. Behandel je persoonlijke toegangsgegevens vertrouwelijk en maak ze met name niet bekend aan onbevoegde derden. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het misbruik van wachtwoorden, tenzij wij voor dat misbruik verantwoordelijk zouden zijn. Houd er rekening mee dat je automatisch ingelogd blijft nadat je onze website hebt verlaten, tenzij je je actief afmeldt. Je winkelwagentje wordt door deze functie opgeslagen en een eenvoudige en snelle login wordt voor jou mogelijk gemaakt voor een periode van 3 maanden op hetzelfde eindapparaat door het instellen van een cookie. Een aankoop of het wijzigen van je gegevens in het klantaccount is alleen mogelijk nadat je je wachtwoord opnieuw hebt ingevoerd. Indien je geen gebruik wenst te maken van deze dienst, kun je deze cookies ook verwijderen met de browserinstellingen, zoals beschreven in punt 3.4.1.

Bovendien kun je zelf beslissen welke aanvullende persoonsgegevens je ons wilt toevertrouwen. Hoe meer wij over je weten, hoe beter wij op je behoeften kunnen inspelen en hoe persoonlijker de beleving die wij je op douglas.be kunnen bieden. In het kader van het beauty-profiel kun je ook gezondheidsrelevante gegevens opslaan (met name over huidtype, pigmentvlekken, haartype enz.), die door Douglas Cosmetics Belgium B.V. voor individuele aanbiedingen worden geëvalueerd. Bovendien kun je de door jou gewenste betaalmethoden selecteren en daar je betalingsgegevens of verschillende afleveradressen opslaan.

Let op: als je je e-mailadres aanpast, zullen wij voor je veiligheid de Douglas Card-gegevens verwijderen die je hebt opgeslagen in de rubriek 'Mijn Douglas'. Zodra je de wijziging van je e-mailadres hebt voltooid, kun je je betalingsgegevens weer zoals gebruikelijk opslaan.

Je kunt je klantaccount op elk moment verwijderen. Let er echter op dat hiermee niet tegelijkertijd de gegevens worden verwijderd die in het klantaccount kunnen worden ingezien. In de regel zullen de over jouw opgeslagen gegevens onmiddellijk en in andere gevallen na 10 jaar na het verstrijken van de bestaande handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht worden gewist of geanonimiseerd.

3.5.1 Reviews

Je kunt ook producten beoordelen terwijl je bent ingelogd met een bijnaam naar keuze, en je kunt een beoordeling in vrije tekst afgeven. Dit zijn enkele richtlijnen. Klik gerust verder naar ons volledige reviewbeleid.  

 • Review: minimaal 10 woorden; 
 • Geen scheldwoorden of beledigingen; 
 • Geen details zoals e-mailadres, telefoonnummer, URL; 
 • Geen verwijzingen naar andere leveranciers.  

Productreviews kunnen ook op elk moment worden geanonimiseerd, zodat je bijnaam wordt verwijderd.  

Reviews die op andere Douglas-sites geschreven worden, bijvoorbeeld op Douglas.nl (Nederland), kunnen ook op Douglas.be geplaatst worden. In de toekomst kunnen mogelijk ook reviews uit andere Douglas-landen geplaatst worden, bijvoorbeeld Douglas.de (Duitsland) of Douglas.it (Italië), die met behulp van machine vertalingen vertaald worden naar het Nederlands. 

3.6. Klantenservice / telefonische aanname van bestellingen

Als je telefonisch, via e-mail of via andere externe tools (bijvoorbeeld Trustpilot) contact opneemt met onze klantenservice, dan worden alle gegevens die al eerder aan ons zijn doorgegeven, bijvoorbeeld in het kader van een overeenkomst, of andere persoonsgegevens die je in het kader van je verzoek aan ons doorgeeft, door onze klantenservice verwerkt. De verwerkte categorieën persoonsgegevens omvatten met name je stamgegevens (zoals voornaam, achternaam, toegevoegde titels, Douglas Beauty Card nummer of je klantnummer, evenals je geboortedatum), contactgegevens (zoals privéadres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres), de loggegevens die tijdens het gebruik van de IT-systemen worden gegenereerd, alsmede andere gegevens die je ons telefonisch wilt meedelen om je verzoek te kunnen behandelen. Voor bepaalde taken kunnen wij externe dienstverleners belasten met de gegevensverwerking (met name voor de beantwoording van je vragen over online bestellingen, alsmede telefonische bestellingen). Wanneer Douglas met dergelijke dienstverleners samenwerkt, zijn zij contractueel gebonden om de gegevensbescherming op dezelfde wijze in acht te nemen als Douglas. De rechtsgrond voor de hier beschreven verwerkingen is artikel 6, eerste lid onder b AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen) of artikel 6, eerste lid onder a AVG in combinatie met je respectieve toestemming. Je communicatiegegevens worden uiterlijk na 6 jaar gewist.

3.7 Productreservering

Als wij een product voor je reserveren, hebben wij de volgende gegevens van je nodig:  

• Je volledige naam  
• Je adres  
• Informatie over het gereserveerde product  

Je bent niet verplicht deze gegevens aan ons te verstrekken, maar helaas kunnen wij zonder deze gegevens geen producten voor je reserveren. Wij verwerken de gegevens uitsluitend voor de uitvoering van je reservering. De rechtsgrond hiervoor is artikel 6, eerste lid onder b AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen). Wij slaan de gegevens op gedurende een periode van maximaal zes weken vanaf het moment van je reservering.

3.8 Beauty Tools

De door ons aangeboden tools omvatten gedeeltelijk (noodzakelijkerwijs) de verwerking van gegevenscategorieën die speciale bescherming vereisen. Wij informeren je gedetailleerd over de exacte doeleinden en omvang van de verwerking wanneer je gebruikt maakt van deze tools binnen deze gegevensbeschermingsverklaring.

3.8.1 Beauty Mirror

De Beauty Mirror is een zogenaamde Augmented Reality toepassing binnen de Douglas-App. De applicatie maakt het mogelijk om het aanbrengen van decoratieve cosmetische producten (bijvoorbeeld make-up, lippenstift of blush) virtueel op je gezicht te projecteren via beeld en/of video.

Om de Beauty Mirror te kunnen gebruiken, moet je ons toegang verlenen tot de frontcamera van je mobiele apparaat waarop de Douglas-App is geïnstalleerd. De functie kan alleen worden gebruikt als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je beeld- en videogegevens voor het gebruiken van de Beauty Mirror. Het gebruik van de Beauty Mirror is optioneel en niet noodzakelijk om een product te bestellen. Wij verwerken de door jou ter beschikking gestelde beeld- en videogegevens en de daarin opgenomen kenmerken, waarmee jij als persoon abstract kan worden geïdentificeerd, uitsluitend om de functie van de Beauty Mirror mogelijk te maken. Afbeeldings- en videodata die om technische redenen tijdelijk op een externe server zijn opgeslagen, worden direct na beëindiging van het gebruik van Beauty Mirror volledig gewist en niet verder gebruikt. Als je gebruik maakt van een opslagfunctie, vindt de opslag lokaal plaats op je eindapparaat. Er vindt hierbij geen verwerking door Douglas plaats.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is artikel 6, eerste lid onder b AVG. De verwerking is noodzakelijk om je de gevraagde en toegankelijke dienst te kunnen leveren. Aangezien de verwerkte beeld- en videogegevens ook biometrische kenmerken kunnen bevatten en dergelijke kenmerken (bijvoorbeeld positie van de ogen/neus) noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt om de dienst te kunnen leveren, behandelen we de op deze manier verwerkte gegevens als bijzonder gevoelige gegevens in de zin van artikel 9, eerste lid AVG. Dienovereenkomstig verkrijgen we afzonderlijke toestemming van je in overeenstemming met artikel 9, tweede lid onder a AVG voordat de verwerking begint. Deze kan te allen tijde worden ingetrokken - bijvoorbeeld door het proces te annuleren of de instellingen voor gegevensbescherming te wijzigen - met werking voor de toekomst. De functie kan dan niet meer worden gebruikt (tenzij je opnieuw toestemming geeft).

3.8.2 Beauty Profile

Douglas Beauty Profile is een tool waarbij je antwoord geeft op vragen die Douglas meer inzicht geeft in jouw huidtype en eventuele huidproblemen. Deze omgeving is alleen beschikbaar voor ingelogde klanten. Deze antwoorden worden opgeslagen in een aparte database die is gekoppeld aan CDC uid (unique customer identification). Deze gegevens worden gebruikt om beter in te spelen op je wensen en behoeften, zoals voorgestelde producten op basis van jouw huidtype en de eventuele huidproblemen. Deze gegevens worden met de volgende third-party partijen gedeeld: Prudsys (product aanbevelingen), analytics tools (via backend only), SMC (Sap Marketing Cloud and emarsys, E-Mailsysteem).

Je kunt te allen tijde de data uit het Beauty Profile verwijderen met de button ‘Verwijder alle Beauty Profile informatie’ onderaan in het profiel. Tevens kan je ook op ieder gewenst moment het volledige Mijn-Douglas account verwijderen onder 'Mijn gegevens’ binnen het Mijn-Douglas account. Door het Mijn-Douglas account te verwijderen, worden ook de gegevens uit het Beauty Profile verwijderd. Het gebruik van het Beauty Profile is optioneel en niet noodzakelijk om een product te bestellen.

3.8.3 Skin Analysis

De huidanalyse binnen het Beauty Profile is een zogenaamde Augmented Reality applicatie binnen de Douglas-App. De applicatie maakt het mogelijk om via beeld en/of video productaanbevelingen te ontvangen die virtueel bij jouw huidbeeld passen.

Om de huidanalyse binnen het Beauty Profile te kunnen gebruiken, moet je ons toegang verlenen tot de frontcamera van je mobiele apparaat waarop de Douglas-App is geïnstalleerd. De functie kan alleen worden gebruikt als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van je beeld- en videogegevens ten behoeve van de Skin analysis. Het gebruik van de Skin analysis is optioneel en niet noodzakelijk om een product te bestellen. Wij verwerken de door jou verstrekte beeld- en videogegevens en de daarin opgenomen kenmerken, waarmee jij als persoon abstract kan worden geïdentificeerd, uitsluitend om de huidanalysefunctie in het kader van het Beauty Profile te kunnen aanbieden. Je kunt de beeld- en videogegevens voor het gebruik van de huidanalyse opslaan in je schoonheidsprofiel. Als je gebruik maakt van een opslagfunctie, vindt het opslaan plaats in je Beautyprofiel in de Douglas-App.

De rechtsgrondslag voor de bovengenoemde verwerking is artikel 6, eerste lid onder b AVG. De verwerking is noodzakelijk om je de gevraagde en toegankelijke dienst te kunnen leveren. Aangezien de verwerkte beeld- en videogegevens ook biometrische kenmerken kunnen bevatten en dergelijke kenmerken (bijvoorbeeld positie van de ogen/neus) noodzakelijkerwijs moeten worden verwerkt om de dienst te kunnen leveren, behandelen we de op deze manier verwerkte gegevens als bijzonder gevoelige gegevens in de zin van artikel 9, eerste lid AVG. Dienovereenkomstig verkrijgen we afzonderlijke toestemming van je in overeenstemming met artikel 9, tweede lid onder a AVG voordat de verwerking begint. Deze kan te allen tijde worden ingetrokken - bijvoorbeeld door het proces te annuleren of de instellingen voor gegevensbescherming te wijzigen - met werking voor de toekomst. De functie kan dan niet meer worden gebruikt (tenzij je opnieuw toestemming geeft).

4. Ontvangers buiten de EU

Met uitzondering van de in artikel 3.4 genoemde data, geven we je gegevens niet door aan ontvangers die zich buiten de Europese Unie of de Europese Economische ruimte gevestigd hebben. Bij de onder artikel 3.4 vermelde verwerkingen vindt er gegevensoverdracht plaats naar de servers van de door ons ingeschakelde aanbieders van tracking- of targetingtechnologieën. Deze servers kunnen zich in de Verenigde Staten bevinden. Voor meer informatie, zie de gedetailleerde informatie in sectie 3.4.

5. Integratie van content van derden

Op sommige plaatsen op onze website hebben wij content van derden geïntegreerd. Dit betreft vaak video's, kaartdiensten, afbeeldingen of lettertypes. In verband met de integratie van deze content is het voor ons technisch noodzakelijk om je IP-adres aan aanbiedende derden te verstrekken, zodat zij de content aan je kunnen tonen. Wij slaan je IP-adres niet op om de content van derden te integreren. De derde aanbieders kunnen, indien je daarmee instemt, met je IP-adres, je gebruik van cookies en andere technologieën (bijvoorbeeld pixel tags, d.w.z. onzichtbare grafieken) eventueel je surfgedrag volgen en naast je IP-adres ook andere technische informatie verwerken (o.a. browsertype/versie, gebruikt besturingssysteem, de pagina('s) die je eerder bezocht hebt, de hostnaam van het voor het browsen gebruikte apparaat en het tijdstip en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod).

De rechtsgrond voor het verwerken van je gegevens is artikel 6, eerste lid onder f AVG. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het optimaliseren van onze website en het verbeteren van ons aanbod door ook content van derden te integreren.

Een meer gedetailleerde beschrijving van wie wij content integreren en hoe jouw gegevens daarbij worden verwerkt, vind je hieronder bij de respectieve beschrijving van de geïntegreerde inhoud.

• YouTube (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).  
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy 
Een opt-out is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated

• Google Maps (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). 
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy 
Een opt-out is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated 

• Google Fonts (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland).  
Privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy 
Een opt-out is mogelijk via: https://adssettings.google.com/authenticated  

• Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). 
Privacyverklaring: https://help.instagram.com/155833707900388  

• Movingimage (movingimage EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin, Germany)  
Privacyverklaring: https://www.movingimage.com/gtc/privacy-policy-of-movingimage-evp-gmbh/ 

6. Jouw rechten

6.1. Overzicht

Naast het recht op bezwaar met betrekking tot de door jou aan ons verleende toestemming, komen jou, indien aan de betreffende wettelijke vereisten is voldaan, nog de volgende rechten toe:

 • Recht van inzage in je persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen op grond van artikel 15 AVG; in het bijzonder kun je informatie opvragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van persoonsgegevens, de categorieën ontvangers aan wie je gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, de geplande opslagperiode, de herkomst van je gegevens, indien deze niet rechtstreeks bij jou verzameld zijn,
 • Recht op rectificatie van onjuiste gegevens en recht op het vervolledigen van onvolledige gegevens conform artikel 16 AVG,
 • Recht op gegevenswissing van je bij ons opgeslagen gegevens conform artikel 17 AVG voor zover geen wettelijke of contractuele bewaartermijnen of andere wettelijke verplichtingen of rechten tot verdere opslag in acht moeten worden genomen,
 • Recht op beperking van de verwerking van je gegevens conform artikel 18 AVG, voor zover de juistheid van de gegevens door je wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar je verzet je tegen het wissen van de persoonsgegevens; de verwerkingsverantwoordelijke de gegevens niet langer nodig heeft, maar je deze nodig hebt voor het instellen uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of wanneer je bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking conform artikel 21 AVG,
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens conform artikel 20 AVG, d.w.z. het recht om geselecteerde bij ons over jouw opgeslagen gegevens in een gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of het recht dat de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden doorgezonden,
 • Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je je hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van je gebruikelijke woon- of werkplaats of van onze plaats van vestiging.


6.2. Recht van bezwaar

Conform de bepalingen van artikel 21 lid 1 AVG kan er bezwaar worden gemaakt tegen de gegevensverwerking om redenen die verband houden met de specifieke situatie van de betroffene.

Het bovengenoemde algemene recht van bezwaar geldt voor alle in deze bepalingen inzake gegevensbescherming genoemde verwerkingsdoeleinden die worden verwerkt conform artikel 6, eerste lid onder f AVG. Anders dan bij het op gegevensverwerking voor marketingdoeleinden gerichte speciale recht van bezwaar (vergelijk boven punt 3.3.3.) zijn wij conform AVG slechts verplicht om gevolg te geven aan een dergelijk algemeen bezwaar indien je daarvoor redenen van het grootste belang opgeeft (bijvoorbeeld een eventueel bedreiging van leven of gezondheid). Bovendien is er de mogelijkheid om contact op te nemen met de toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Douglas Cosmetics Belgium B.V., de functionaris(sen) voor gegevensbescherming of klantenservice@douglas.be.

7. Gegevensbeveiliging

Alle gegevens die door jou persoonlijk worden verzonden, met inbegrip van je betalingsgegevens, worden verzonden met gebruikmaking van de algemeen aanvaarde en veilige standaard SSL (Secure Socket Layer). SSL is een veilige en beproefde standaard die ook wordt gebruikt bij bijvoorbeeld online bankieren. Je herkent een beveiligde SSL-verbinding onder andere aan de 's' achter http (d.w.z. https://...) in de adresbalk van je browser of aan het slotje in het onderste gedeelte van je browser.

Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om jouw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies en tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Wat is een veilig wachtwoord? Een veilig wachtwoord moet willekeurig worden gekozen en kan alle tekens en speciale tekens bevatten die je met je toetsenbord kunt produceren. In de regel moet je letten op de volgende punten bij het maken van je wachtwoord: Je wachtwoord moet:   

 • uit ten minste acht tekens bestaan;
 • hoofdletters, kleine letters, cijfers en speciale tekens bevatten;
 • om de drie maanden worden gewijzigd;
 • en elk account moet een eigen wachtwoord hebben;

Voorbeeld: 4§1G8ecp5/l of OmjO76_Xm. zen.

Vermijd het verzenden van wachtwoorden, login- of accountgegevens per e-mail. Vertrouwelijke gegevens zoals wachtwoorden mogen in het algemeen niet aan derden worden doorgegeven in verband met mogelijk misbruik! Beantwoord nooit onbekende reclamemails en klik niet op links die daarin staan. Op die manier bevestig je aan de spammer dat je adres werkelijk bestaat en wordt gebruikt. Hoe kan ik spam-mails herkennen? Lees hier meer over het herkennen van phishingmails. Douglas is als afzender geverifieerd door trustedDialog, kan door alle e-mailproviders worden geïdentificeerd en kan als authentiek worden aangemerkt. Je kunt dit herkennen aan het teken links van de afzender in je inbox. Als je mails ontvangt zonder dit teken, dan zijn ze niet van Douglas.

Als iemand bij ons probeert te frauderen met jouw creditcard, debetkaart of PayPal-account, volg dan de instructies van je creditcardmaatschappij, debetkaartmaatschappij of PayPal op en stel ons onmiddellijk op de hoogte via het e-mailadres klantenservice@douglas.be of telefonisch via +31 88-368 45 45. De meeste creditcardmaatschappijen, debetkaartmaatschappijen of PayPal zullen onder bepaalde voorwaarden de schade dekken die je lijdt door misbruik van je creditcard, debetkaart of PayPal-account.

8. Privacybeleid sollicitanten Douglas Cosmetics Belgium

Voor Douglas is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom hebben we een privacybeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens van sollicitanten en medewerkers vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving worden behandeld.  

9. Wijzigingen in deze verklaring

Steeds als wij nieuwe producten of diensten introduceren, internetprocedures wijzigen of wanneer de internet- en IT-veiligheidstechnologie zich verder ontwikkelt, dient de “Privacyverklaring” te worden geactualiseerd. Wij behouden ons derhalve het recht voor de verklaring indien nodig te wijzigen of aan te vullen. Bezoek deze website daarom regelmatig om de actuele stand van de privacyverklaring te weten te komen.

B. Informatie over gegevensbescherming in verband met het loyaliteitsprogramma Mijn Douglas (stand van 19-06-2023)

De veiligheid van jouw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. In de navolgende informatie over gegevensbescherming vind je details over de gegevensbescherming voor het Mijn Douglas programma. Je kunt de tekst van deze informatie over gegevensbescherming te allen tijde raadplegen op deze pagina.

Inhoudsopgave

 1. Verantwoordelijke instantie

 2. Doel van de gegevensverwerking

 3. Aard en omvang van de gegevensverwerking

 4. E-mailcommunicatie, SMS en telefoongesprekken

 5. Registratie en aanmelding met bestaande onlineprofielen

 6. Gebruik van externe dienstverleners

 7. Opslagperiode

 8. Rechtsgronden

 9. Jouw rechten

 10. Actualisering van de privacyverklaring

1. Verantwoordelijke instantie

De aanbieder van het Mijn Douglas-programma en daarmee de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming is

Douglas Cosmetics Belgium B.V.  
Turnhoutsebaan 5 bus 205 
2110 Wijnegem 
België  
+31 24 351 51 51

E-mailadres: klantenservice@douglas.be

(hierna te noemen “Douglas” of “wij”).

Als je jouw Douglas Beauty Card gebruikt in een store van Douglas Cosmetics Belgium B.V., is deze entiteit verantwoordelijk voor de gegevens die daarbij worden verzameld.

2. Doel van de gegevensverwerking

De gegevens die worden verzameld in verband met je gebruik van het Mijn Douglas-programma zullen door ons worden verzameld en gebruikt voor de volgende doeleinden:
• Permanente opslag van jouw persoonsgegevens in een met een wachtwoord beveiligde klantaccount;
• Verzilvering van de punten die je hebt verzameld of ingewisseld (Beauty points);
• Verbetering van het Douglas-assortiment (marktonderzoek);
• Gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen uit het Douglas-assortiment (reclame) op de Douglas-websites, via de Douglas-app, per post en wanneer je contact opneemt met Douglas (bijvoorbeeld wanneer je een Douglas-store bezoekt of belt met de Douglas Klantenservice).

Indien je daarvoor afzonderlijk toestemming hebt gegeven, kun je deze informatie en aanbiedingen ook per telefoon, per sms en per e-mail ontvangen overeenkomstig punt 5 van deze informatie over gegevensbescherming.

Al deze toepassingen zijn verplichte onderdelen van het Mijn Douglas-loyaliteitsprogramma, d.w.z. dat de desbetreffende verwerking van je gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van je Mijn Douglas-overeenkomst.

3. Aard en omvang van de gegevensverwerking

Voor de hierboven vermelde doeleinden verzamelen en gebruiken wij de volgende gegevens:

a) De verplichte gegevens die je opgeeft wanneer je je registreert voor het Mijn Douglas-programma (d.w.z. voornaam, achternaam, geboortedatum (optioneel), e-mailadres en wachtwoord).

b) Gegevens die worden verzameld bij het gebruik van de kaart of bij online-bestellingen (d.w.z. plaats en tijdstip van het gebruik van de kaart of van de online-bestelling, de gekochte goederen en diensten en de prijs daarvan, eventuele aanbiedingen of inkoopvoordelen waarvan je gebruikmaakt, en in het geval van online-bestellingen je factuuradres en afleveradres).

c) alle vrijwillige informatie die je verstrekt, bijvoorbeeld over je interesses.

d) De gegevens die worden verzameld tijdens jouw communicatie met Douglas via de Douglas websites, de Douglas-app en elke andere vorm van contact tussen jou en Douglas (bijvoorbeeld wanneer je een Douglas-store bezoekt of de Douglas klantenservice belt) en, indien van toepassing, gegevens die tijdens het e-mailverkeer ontstaan, dat wil zeggen: welke van deze communicatiekanalen met Douglas heb je gebruikt en wanneer, welke van de daar gepresenteerde informatie en aanbiedingen je hebt bekeken en, indien van toepassing, gebruikt (klikgedrag).

Gegevens over je eventuele klachten of reclames of over de uitoefening van vergelijkbare contractuele of wettelijke rechten worden in dit verband niet gebruikt.

De hierboven onder a) genoemde gegevens zijn noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst.

Wij gebruiken de hierboven onder b) tot en met d) genoemde gegevens voor zover deze voortvloeien uit jouw gebruik van het Mijn Douglas-programma.

Het gebruik van Mijn Douglas is daarbij altijd vrijwillig, dat wil zeggen dat je vrij bent om te beslissen of je online wilt bestellen met je Mijn Douglas-klantaccount of in de winkel je Douglas Beauty Card wilt gebruiken (en van de bijbehorende voordelen wilt profiteren).

Je persoonsgegevens worden - behalve bij een gedocumenteerd vermoeden van misbruik of indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn - alleen aan derden doorgegeven indien en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of indien je tegenover Douglas afzonderlijk met deze doorgifte hebt ingestemd.

4. E-mailcommunicatie, SMS en telefoongesprekken

Via een afzonderlijke verklaring kun je ons een of meer toestemmingen geven met de volgende inhoud:

Ja, ik wil graag mijn individuele aanbiedingen, handige tips en trucs en andere informatie van Douglas uit het Mijn Douglas-programma ook per [ ] e-mail [ ] SMS en/of [ ] telefoon ontvangen. (Kies de gewenste vorm(en) van toezending).

Op basis van deze toestemming sturen wij je alleen informatie over producten en diensten op het gebied van beauty, kleding, voeding en lifestyle. Je kunt deze aparte toestemming voor reclame per e-mail, SMS en/of telefoon mondeling, schriftelijk of elektronisch geven en op elk moment intrekken, met betrekking tot e-mails bijvoorbeeld via de uitschrijflink die onderaan in elke e-mail staat.

Je intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van je gegevens voor het desbetreffende doel op basis van je toestemming tot aan de intrekking.

Alleen als je ons deze toestemming(en) door middel van een aparte verklaring hebt gegeven, sturen wij je ook per e-mail of SMS of telefoon op jouw persoonlijke interesses afgestemde informatie en aanbiedingen uit het Douglas-assortiment (reclame). Wij kunnen je ook programmaberichten per e-mail sturen die geen reclame zijn (bijvoorbeeld kennisgevingen over de status van punten) als je geen toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van reclame per e-mail.

5. Registratie en aanmelding met bestaande online-profielen

Als je al een profiel hebt op Facebook, Google of Apple, kun je dit profiel ook gebruiken om een Mijn Douglas-klantaccount aan te maken en vervolgens in te loggen op je Mijn Douglas-klantaccount. De respectieve aanbieders Facebook, Google en Apple worden hierna gezamenlijk aangeduid als “profielproviders”.

Tijdens de registratie en ook daarna geeft de profielprovider bepaalde gegevens van je profiel aan ons door. Wanneer je jouw Mijn Douglas-klantaccount aanmaakt, zal de profielprovider je meedelen welke gegevens hij aan ons zal doorgeven. Het gaat met name om je naam, e-mailadres, geboortedatum en, indien nodig, je profielfoto. Wij zullen de doorgegeven gegevens alleen verwerken zoals beschreven in deze informatie over gegevensbescherming ten behoeve van het Mijn Douglas-programma.

Als je je via een profielprovider registreert of aanmeldt bij Mijn Douglas, controleert je browser bij de betreffende profielprovider of je deze registratie of aanmelding hebt toegestaan. De profielaanbieder verneemt dan dat je je registreert of inlogt bij Mijn Douglas. De verdere verwerking van deze informatie door de profielaanbieder wordt beschreven in de respectieve gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de profielaanbieder. Je vindt de relevante informatie hier:

• Facebookgegevensbeleid, cookiebeleid en gebruiksvoorwaarden
• Google Privacyverklaring en gebruiksvoorwaarden
• Apple privacybeleid en informatie over “Log in met Apple“

6. Gebruik van externe dienstverleners

Voor bepaalde taken kunnen wij voor de gegevensverwerking externe dienstverleners inschakelen (bijvoorbeeld datacentra). Wanneer Douglas met dergelijke dienstverleners samenwerkt, zijn zij contractueel gebonden om de gegevensbescherming op dezelfde wijze in acht te nemen als Douglas.

7. Opslagperiode

Wij bewaren je verplichte gegevens en eventuele vrijwillige gegevens zolang je deelneemt aan het Mijn Douglas-programma. Na deze periode en in andere gevallen 7 jaar vanaf het verstrijken van de bestaande handelsrechtelijke en de fiscale bewaarplicht worden ze gewoonlijk onmiddellijk gewist of geanonimiseerd.

Wij wissen of anonimiseren ook alle gegevens die tijdens het online bestellen of het gebruik van de kaart zijn verzameld, uiterlijk 7 jaar na het verstrijken van de handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht. Jouw communicatiegegevens worden uiterlijk na 6 jaar gewist.

8. Rechtsgronden

De rechtsgrond voor de hierboven in punt 4 beschreven e-mailcommunicatie, SMS en telefoongesprekken is artikel 6, eerste lid onder a AVG, in combinatie met je respectieve toestemming.  

De rechtsgrond voor de opslag van de in punt 7 hierboven beschreven gegevens tot het verstrijken van de bestaande handelsrechtelijke en fiscale bewaarplicht is artikel 6, eerste lid onder c AVG (nakoming van een wettelijke verplichting).  

Voorts is de rechtsgrond voor de hier beschreven verwerkingen artikel 6, eerste lid onder b AVG (uitvoering van de overeenkomst en precontractuele maatregelen).

9. Jouw rechten

Je hebt het recht om kosteloos informatie te verkrijgen over je persoonsgegevens die wij hebben opgeslagen. Indien aan de wettelijke vereisten is voldaan, heb je ook het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen.

Je hebt tevens het recht om je persoonsgegevens die je ons hebt verstrekt, van ons te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat; je kunt deze gegevens aan andere instanties (laten) doorsturen. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. In België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Je kunt ons ook per e-mail bereiken op: klantenservice@douglas.be of per brief aan Douglas Cosmetics Belgium B.V., Turnhoutsebaan 5, 2110 Wijnegem, België.  

Als je nog andere vragen hebt, kun je natuurlijk ook gratis bellen met onze klantenservice via +31 88 – 368 45 45.

10. Actualisering van de privacyverklaring

Wij passen deze informatie over gegevensbescherming aan gewijzigde functionaliteiten of gewijzigde juridische omstandigheden aan. Wij raden je daarom aan de informatie over gegevensbescherming regelmatig in te zien.

Nijmegen (laatste wijzigingen: 5 april 2024)